Meer geld voor de zorg is pure verkiezingsretoriek!

Actualiteit

Alle politieke partijen bezigen op het punt van ouderenzorg thans enorme verkiezingsretoriek! Meer geld naar de ouderenzorg is echter zowel onzin als dweilen met de kraan open, als niet tegelijkertijd de zorg ook structureel wordt aangepakt. Het geld zal anders gewoon en opnieuw naar alle kanten wegvloeien en het (gewenste) effect uitblijven. De respectievelijke partijen draaien met deze retoriek de kiezers een groot rad voor ogen omdat deze zich niet realiseren dat ze het gelag voor deze retoriek gewoon zelf betalen.

Er is maar één echte oplossing en dat is om de zorg integraal op de schop te nemen door deze opnieuw in te richten en wel, rondom de patiënt. Die en alleen die moet centraal staan. Dus niet de ziekenhuisdirecties of de specialistenmaatschappen en ook niet de ziektekostenverzekeraars die amechtig strijden om de verzekerden en ook niet de directies van ouderen en andere zorginstellingen, om maar wat stakeholders te noemen. Alle belangen van de stakeholders moeten worden teruggebracht tot een heldere en unieke doelstelling, namelijk de zorg voor de patiënt (w.o. de ouderenzorg natuurlijk begrepen).

Het is zo bijzonder dat de idioterie en het gehannes met de zorg nog nooit tot ingrijpen van enige regering heeft geleid en sterker nog, al decennia lang door de opvolgende regeringen wordt bevestigd, beschermd én bovenal mogelijk is en wordt gemaakt.

Jaar na jaar nemen de kosten van de zorg in procenten van ons BNP toe, in 2016 tot maar liefs bijna 14% ofwel een bedrag van circa 95 miljard euro wat neerkomt op ruim 5.600 euro per inwoner! De zorgkosten in % van het BNP daalden weliswaar de laatste jaren, maar de totale uitgaven bleven elk jaar gewoon stijgen! [1]

Geen enkele partij die het in haar programma daarover heeft e/o dat kennelijk ter discussie durft te stellen. Het zal overigens, en voor de goede orde, een hele toer worden om verandering in de zorg te realiseren, maar het zal zich lonen. Met een grote mate van zekerheid zal immers met dezelfde hoeveelheid beschikbare middelen van nu, veel meer zorg (en dus ook ouderenzorg!) kunnen worden geleverd. Dat is pas in het belang van de kiezer, maar het is natuurlijker lastiger over de bühne te brengen dan ‘meer geld naar de zorg’. Toch is ingrijpen heel hard nodig om te voorkomen dat we met zijn allen maar geld in de bodemloze put die zorg heet, blijven gooien zonder daar ooit de revenuen voor te (kunnen) ontvangen.

In dit verband attendeer ik nog op één heel belangrijk aspect, dat onder druk van deze en gene, al dan niet beïnvloed door het eenzijdige manifest Scherp op Ouderenzorg van o.a. Hugo Borst, waar de Tweede Kamer zich, in het belang van het aan zich binden van het electoraat, kritiekloos achter lijkt te hebben geschaard, totaal lijkt te worden vergeten. Dat is, dat ouderenzorg naar zijn aard primair een taak is en moet zijn van de naasten: de kinderen, de familie, de vrienden enz. en dus niet (primair!) van de overheid. De overheid moet natuurlijk wel als 'vangnet' dienen en zonder beperkingen zorgen voor een uitstekende en betaalbare ouderenzorg voor hen die niet zelf over voldoende middelen beschikken om daarin zelf te voorzien. Ja, ouderen mogen natuurlijk naar draagkracht best meebetalen. Hoe dat in redelijkheid gerealiseerd kan worden, laat ik hier verder in het midden. Ouderenzorg is met andere woorden dus niet uitsluitend een taak van de overheid!

Samengevat: meer geld voor de zorg, is dus alles behalve een oplossing. Het zal niet meer inhouden dan het effect van een zalfje bij een schrale huid of een lijmmiddel om mensen tijdelijk tevreden te houden. Meer geld voor de zorg zal dus slechts een (hele) korte tijd werken. Daarom, de zorg en vooral de inrichting ervan zal structureel moeten worden aangepakt en herzien. Dat kan ook, maar welke partij of coalitie steek daar zijn nek voor uit?

Natuurlijk kunnen tijdens de verbouwing de verkopen gewoon doorgaan, ofwel, het is prima om tijdelijk extra middelen voor de ouderenzorg uit te trekken, maar - nogmaals – dat heeft alleen zin als de zorg ook integraal op de schop gaat!

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/20/zorguitgaven-stijgen-langzamer


« terug